Dyskalkulia i zaburzenia matematyczne

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jakie problemy związane z nauką matematyki może mieć Twoje dziecko i co one oznaczają.

Czym jest dyskalkulia?

Dyskalkulia to strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych, które dotyka dzieci i dorosłych na całym świecie. Podstawowe formy dyskalkulii przejawiają się w postaci trudności związanych z nazywaniem, zapisywaniem i odczytywaniem symboli matematycznych, w tym cyfr i liczb.

Ponadto, dyskalkulia to również trudności w rozumieniu zależności matematycznych, niezrozumienie sensu obliczeń i nieumiejętność ich wykonywania, niedostrzeganie zależności między liczbami, kłopoty z operowaniem pojęciami matematycznymi. Wszystkie te trudności występują pomimo prawidłowej percepcji wzrokowej i przestrzennej, a także pomimo braku zaburzeń ogólnych funkcji umysłowych.

Zaburzenia matematyczne

Podstawowym i wyjściowym założeniem koncepcji EarlyLogic jest fakt występowania specyficznych zaburzeń rozwojowych, które można zaobserwować już u małych dzieci. Występowanie tych zaburzeń znajduje się u podstaw trudności w uczeniu się matematyki, a dysfunkcję spowodowaną tymi zaburzeniami nazywa się dyskalkulią.

Zaburzenia te mogą występować u dzieci w sposób izolowany, ale mogą też, co zdarza się często, współistnieć z innymi zaburzeniami o charakterze dysleksji, dysgrafii, a także z zaburzeniami lateralizacji, deficytami uwagi bądź nadpobudliwością psychoruchową.

Powodem izolowanych zaburzeń matematycznych może być nieefektywna edukacja, brak wczesnej diagnozy i spowodowane tym faktem niepowodzenia w nauce szkolnej. To dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich działań jak najwcześniej...